Tamna Erlyn Lasar and Dion Lamanepa te nupa kinunna Siengthou a thei dia poimw mama khat aum hi.

Tamna Erlyn Lasar and Dion Lamanepa te nupa kinunna Siengthou a thei dia poimw mama khat aum hi.
 

Lasar (27) leh Lamanepa (28) ten Catholic Dan siengthou in Kinunna Siengthou

June 18 in Maumere Cathedral of St. Joseph, Flores Island, Indonesia gam ah anei uhi.

Nupa teni in akitenni un, Singnou Bieh inn mailang ah asuon gel uhi. Tuothamlou in,

akiten ni uh thei jing nading in singnou lim, mipi jousia kung ah apie uhi.

“Singnou lim melmu silpieh a mipi jousie apieh khu,

Gamsunga khuo leh Hui ding khual na jiah ahi” chin Lamanepa in Radio Veritas Asia te kung ah agen hi.

Midangte singnou suon ut tapou sing nou apejing uhi.

Mass siengthou latna akinei hun in, Thawlawm khiet hun in ama un bangma dang pelou in,

tam singnou khat apie ua, tam singnou pen, Bieh inn mailing ah asuon  uhi.

Sing nou melmu silpieh a pemasapen jong ahiding uhi.

Add new comment

6 + 1 =