Khuo leh hui tungtanga Pasian kammal

LATE 95:4&5

Leitung pumpi tungah vai ahawm a guomthuuhpen pen apat in muolsang penpen dong ah vai ahawm hi. Asiemsa gam leh tuipi tungah zong vai ahawm hi.

LATE 95:4&5

#rvazoservice #rvapastoralcare #environment #Bibleverse