NICHIN THUMNA

Bibleverse

NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

September 29 (Ningani)
 KINGAIDAM TUO CHIET UN 

Khat leh khat kingaidamtuo chiet unlen, lungnem unlen, Pasian in Khrist zieh a noute a hing ngaidam bang in, noute zong kingaidamtuo chiet un (Eph.4:32)

         Mihingte khu ngaidam ngai i hi banah siem tha ngai ngentang i hi uhi. Mikhiel, hepina zieh a hundamna tang mai i hi uh chi theichien poulei midangte ngaidam hasalou deu ding in a kilang thei hi. Phulou ngaidamna tangtute i hi mabang un, midangte tua bangma a i ngaidam ding uh ahi. Kingaidamna leh kilungsietna panglou in nupa, pata, teh leh mou zong umkhawm a hasat hun a um zel hi. Dihlouna lam ngentang ngaituo ding chitalei, a chingzou ding koima i um sih uhi. Itna ah ngaidam theina a um a, suol tampi a khukhum thei hi (1 Pet.4:8;Joh.13:35). Midangte tawnkhielna i ngaidamleh, a hing ngaidam ding a, i ngaidam sihleh i Pa van a um in a hing ngaidamsih ding hi (Mat 6:14,15). Kingaidamtuo vai in, i bawlkhielte uh kimanghilsah va ui.

Add new comment

7 + 1 =