NICHIN THUMNA

Bibleverse

NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

September 27 (Sepkiani)    
             DANIEL 

 Hinanleh Daniel in Leengpa anneh ahiei, ahisihleh uoin dawn ahiei a kisuhbualou ding a lungtang in a tum chinten a, tuaziehin michilgete lamkaipa kung ah a kisuhbualouna ding in a ngenta hi. Tuachi’n Pasian in Daniel khu michilgete lamkaipa mitmu in deisahna leh lainatna a neisahta hi (Dan.1:8-9)

       Babulon gam a saltang, tangval nou Daniel khu Pasian a ding in a kisusiengthou a, Leengpa ann leh tui piehte Juda sahkhuo dan a siengthoulou ahiman in nelou in a pang tinten ngam hi. A anneh ding ngaituosah tupa kung ah theisiem ding in a ngen a, ni sawm sung etkhieh ahinua in Leengpa ann tuitahtah nete sang in a mel a hoizaw a, pil zong a pil zaw hi. Pasian ading a gin-umna khu Pasian lampi zui a bailam hetsih a, tuamabang in Kros puo a Jesu i zuina ah zong taan ding a tam mama mai hi. Daniel bang in i tahsa leh hagau hinkhuo ah Mangpa a ding in kisusieng thou zel va ui.

Add new comment

12 + 7 =