NICHIN THUMNA

Bibleverse

NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

September 30 (Ziltawpni)
 NUALAM A UMTE MANGHIL

A tang zouta ka hisih a, a bukim zouta zong ka hisih hi, hinanleh Khrist Jesu in kei a hing tuhdet bangin tuami ma ka tuhdet theina ding in ka del hi. Unaute aw, keipen neizouta in ka kingaituosih a, hinanleh tam sil khat ka bawl hi; nualam a sil umte manghil in, mailam a sil umte ka del hi (Phil.3:12-13)

        Nualam a sil umte manghil a mailam a sil umte del zel theina ding in Sawltah Paul in khovel sil kisuonpi thei ding a neite zousie Pasian lam silte toh a tekah chieng in sil kidahuoi pen bang in a ngaisun hi. I hinkhuo a i hun zah dante i nua et-et chieng in kisuonlana, kingaisietna leh beidotnate bangah ahing puilut zaw zel hi. Lota ji in zong a nualam a et zieh in mihing tangzoutalou in lamkal ah a mangthang hi. I hatlounate, i bawlkhielte leh i mitmawnate manghil in, i mailam hun ding a Mangpa hing chiem a umpina muonhuoi lam-en in tuami del in i tai ding uhi.

 

Add new comment

10 + 3 =