Lungdam mama ung na tung ua.

Lungdam mama ung na tung ua.

RVA in ham tuomtuom 21 toh Pasian thu-le-laa leh thuthang tuom nichin in tangkou ah tuana followers 1000000 neithei tah ah tampen koima dang hilou in noute ma jiah hi in na tung ua na tahpi'n lungdam ing chilou genteh ding theisih ung.

Tam RVA 21 ham jousie ah 1000000 followers hia, tuami sunga RVA ZO SERVICE in 18,803 nei hi... Mailam hun ah Zosuon, Zou tate'n hing kithuopi leh hing panpi nalai un chi'n Topa Pasian mintoh hing chiel sawn-sawn ung.

Lungdam tahluo ung.

Add new comment

14 + 4 =