Archbishop Leopoldo Girelli, India leh Nepal gam te ding a Apostolic nuncio a pang in, Cathedral bieh innpi Annunciation Church kichi annunciation pawi ni Kiginni 25 March in honna leh latna nei hi.

Archbishop Leopoldo Girelli, India leh Nepal gam te ding a Apostolic nuncio a pang in, Cathedral bieh innpi Annunciation Church kichi annunciation pawi ni Kiginni 25 March in honna leh latna nei hi.

 

1926 kum in Jhabua Bieh inn ana kilam ta a, March 25, 2002 ni in Cathedral bieh innpi  ana kihisah hi. Tam bieh innpi pen aneu toh alui ta mama a, mipite bieh inn kaite adoljou tah lou jieh in Bishop pu in Bieh in tha lamding ana ngaisut gige hi.

 

Tam Bieh innpi pen Madhya Pradesh gamsung a Bieh inn lienpen a chiemteh ahi hi. A bieh inn letdan ahi leh biehinn maidaw lang pang lou in, mipi touna teng mei mei  1200 sqft  a lien ahi.

Add new comment

2 + 5 =