Pope thugen te

Ziatan hun sung in Jesu Singlamte en pum in ithum zing ding uhi. I lungsim kotkhah te uh hongkhia in alungsiatna i sang ding ua, Eite ziah a athua gimna te, sisan naisan a aluang nate eiten jong ithuopi ding uhi.

Add new comment

7 + 0 =