JESU SINGLAMTE STATUS KI HOIKOI CHING

JESU SINGLAMTE STATUS KI HOIKOI CHING

Topa Jesus shina status, Armenian Cathedral innpi, Lviv Ukraine ah kitaah pen gal um jiehin kisel hoi dingin leikuo sunga hoi koi dingin kilah khie .. Tam Status hileh Galpi 2 na in jong na kilah khie hi.

Add new comment

17 + 2 =