Tuaziehin zuou gen tawp san in, michin in a innveng te kung ah thutah genchiet un, a ziehpen eite khat leh khat kihiengtuo chiet ihi uhi

 Tuaziehin zuou gen tawp san in, michin in a innveng te kung ah thutah genchiet un, a ziehpen eite khat leh khat kihiengtuo chiet ihi uhi (Eph. 4:25).

     Innsah innhang a ikineipi leh i tenpi mite khu gam lapi a um a i tanau naite sang a poimaw zaw bang in ana kigen zel hi. Nat leh sat ban ah lusuun na bang i tuo hun chieng ngiel in a poimaw na uh a kilang dieh se hi. I Mangpa Jesu’n zong, ‘Nangma na ki it bang in na innvengte na it ding ahi’,  ana chi hiel hi (Mk. 12:31). Innvengte a selam ding ngen tang a en mai lou in, kithuopi in kimaingal pi i sawm ding a, i bawl theina chieng chieng ah amau ading in ikiphal ding uhi. Amau te ading a hasatna tun tu hizawlou a, panpitu manpha leh lawm deihuoi hiding siltup in i nei ding uhi. I Pasian mi hina hing thei masa pen ding te i innvengte ahi zel uhi.

Add new comment

1 + 4 =