NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

March 28 (Seppatni) MIPIL HITHEI DAN

Na lah ua koipou in pilna a tahsap leh mi zousie kung a itlou leh house lou a pepa Pasian kung ah ngen heh, tuachin a kung ah pieh ahi ding hi. Hinanleh aman gingla hetlou in gingta tah in ngenheh (Jak. 1:5,6a).

Tam mun a Jakob in pilna a na gen pen sil khat pouma athei a theithawna lam mai hilou in, hun hamsa tahtah ahing tun hun a zong thupuana pilhuoi tah bawltheina ding a pilna khu ahizaw hi. Aman a gen dan in, tua bang pilna pen i tahsap hun chieng un Pasian kung ah i ngen ding a, tuachi’n aman zong phaltah in a hing pe mai ding chi ahi. Khovel a midangte banglou in, Khristianten ahileh Pasian pilna leh a vaihawm siemna i zang siem ding uh chidan in zong a gen thei ding hi. Pasian giinna toh a bul pan pouma lei, tuami in i hindan ding ahing zilsah ding a, mipil i hi thei mai ding uhi.

Add new comment

2 + 9 =