NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

March 23 (Nilaini) HAUSATNA THUCHIEM

It aw, na hinna hagau in lungnopna a nga mabang a, na gamtatna zousie a hamphatna na nga theina ding leh na chidam theina ding in thu ka ngen hi ( John 3:2)

It Johan, Jesu nuajuite lah a mi khat, Pasian dei dan theisiem pen hi ding a kilang in tambang in ana gen hi. Khrist khu i hinkhuo a thuneipen a i nei a, i ngaituonate, i thugente leh i nasepnate a Ama tawisang i tup tinten leh guolzawlna a dim hinna pieh ding a hing chiem hi. Tami in i tahsap zousie zong a huom sieng thei ding hi. I Pasian in hundam i hi a, mi kipah thei, mi damthei leh lamzang mi i hi ding a hing deisah mama hi. Mathiu 7:11 ah Mangpa Jesu’n, _“Tuachi ahileh, nou migilou in bawn na tate uh sil hoi piehna dan na thei uleh, na pa uh van a um in a kung a ngente sil hoi pe tham lou ding ahiei mah?” a na chi hi.

Add new comment

16 + 0 =