NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

March 09 (Nilaini)

MANGPA NGAH TE

Ahi, nangma hing ngahte koima zalah in umsah sinlen, a zieh bei a giloute zalah tah in umsah in (Sam 25:3).

Setan in a zau leh a huphulpente khu, hamsatna nuoi a zong thuohzou tah a Pasian ngah ngap mite ahi uh a kichi hi. Tualeh Pasian bil a thu ngainuom huoipen khu, sip dide a Ama ngah mite thugen ahi a kichi kia hi. W.H. Bellamy in, ‘Mangpa mai ah sip dide inlen, Ama ngah khinkhian in,’n(Sam 37:7) chi Bible thu pansan in la ana phuo a, “Gimhuoi nanleh sem zelta ven, thumna bangkim sumil lou in; Na khawlna ding ni hing naita, Ngahven lungnem in phunlou i n” chi in i sa uhi (Labupi No.311). Ngah ichi chieng in khawl muong a bangma bawllou china lam hilou in, Pasian zie ngaiven kawm a, a thu bang zel a gamtang china bang ahi zaw hi.

Add new comment

10 + 4 =