NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

June 30 (Ningani) GENTHEI TE PANPI

Aziehpen khum gam alah mi genthei umlou lai a um sih ding a, tuaziehin na gam ua na unaute

uh tung leh mi tasamte leh gentheite tung ah panpina lungsim nei a silphal mama ding in thu ka hing pie hi (Deut. 15:11)

Tam thu khu Israel taten Kanan gam a luo hun chieng ua a bawl ngeingei ding ua Mangpa thupieh ahi. Bible mun tuomtuom ah zong tambang a gentheite lam a

Mangpa pang zing ahi thu i mu thei uhi. Tulai in ei gam ah zong taga leh genthei, ngaisah ngai a tam mama a,

Sorkal, N.G.O leh hattuom khenkhatten zong pan la in theitawp a suo zel uh hi in a lang hi. Masanglai a Catholic Siempu Thomas Aquina in,

‘Mihausate khu migentheite enkol ding a Pasian in hausatna a pieh ahia, migentheite zong mihausate zal zou ding a Pasian in a guot ahi.

Tuazieh in migenthei in mihausa tanghou a guhsahleh, mihausa in maw a kipuoh ding ahi’ ana chi hi. Tam thu khu eite lah ah zong i ki-etchet zelna ding in zang thei lei a hoi mama ding hi.

Add new comment

3 + 10 =