NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

NICHIN THUMNA PUITU By Rev. Awnkhankhup

June 23 (Ningani).
KHRIST ZIEH A BAWL THEI

Keima hing hatsahpa Khrist zieh in silzousie ka bawl thei hi (Phil. 3:13)

Gingtu tamtahten i hatna lam sang in i hatmawna lam i mu thei zaw zel uhi. A kivuohna huoltaite a suh dam a umta i hi chi lam sang in, i tahsa natna lam i gen thanuom zaw chiet uh a bang hi. Innten khosahna lam hi in, siemzilna lam hitaleh, i kitaidemna uh khovel ah, “hing hatsahpa Khrist zieh in sil zousie ka bawl thei” chi theina lungsim i puoh uh a poimaw hi. Pasian thu a tah a suohsah khu ei gingtute a ding a poimaw mama ahi kia hi. Ahing hatsah thei leh mangbat lai a panpitu nai zing Pasian neitu i hina uh manpha tah a i zah ngeingei ding uh ahi. Sawltah Paul in ama tahsa tung ah hatlana chituom tah khat nei hi ngei ding in a kilang a, Pasian kung ah zong tuami hamsatna a na gen in a na thum zingta hi. Hinanleh, Pasian in a hasatnate a lahmangsah pailou tah in, a pom dan a hing siem mamata chi i mu hi.

Add new comment

16 + 0 =