Bible Taangtel

Tualeh ganhing lite’n haa guh chiet anei ua, apumtang uh mit ngen in adim uhi, amauten asuun azaan chilou in, tawp hun neilou in,
“Siengthou, Siengthou, Siengthou Bangkimbawlthei Topa Pasian, a umsa leh aum nalai leh ahingpei dingpa ahi!”achi uhi.

Revelation 4:8

Add new comment

18 + 1 =